Bảng giá hồ sơ quảng cáo thực phẩm

Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018


 

BẢNG GIÁ HỒ SƠ QUẢNG CÁO THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

 

 

STT Hình thức quảng cáo Biểu phí Tổng chi phí (VND/sp)

Thời gian

(Ngày làm việc)

Phí nhà nước Phí dịch vụ
1 Quảng cáo ấn phẩm (Tờ rơi, báo viết, pano, áp phích) 1.200.000/1sp 15.000.000/1sp 16.200.000 20 - 40 ngày
2 Quảng cáo sử dụng trong hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện (Tờ rơi, báo viết, pano, áp phích) 1.200.000/1sp 15.000.000/1sp 16.200.000 20 - 40 ngày
3 Quảng cáo trên internet, truyền thanh, truyền hình 1.200.000/1sp 18.000.000/1sp 19.200.000 20 - 25 ngày

 

Lưu ý:

            - Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT.

            - Thời gian soạn thảo hồ sơ: 1-3 ngày làm việc.

 

YÊU CẦU THÔNG TIN

 

1. Về quảng cáo ấn phẩm (Tờ rơi, báo viết, pano, áp phích)

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty đăng ký quảng cáo.
 2. Hồ sơ công bố hợp quy, hợp chuẩn.
 3. Mẫu nhãn sản phẩm đã được phê duyệt.
 4. Mẫu maquette nội dung dự kiến quảng cáo.

 

2. Quảng cáo sử dụng trong hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện (Tờ rơi, báo viết, pano, áp phích)

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty đăng ký quảng cáo.
 2. Hồ sơ công bố hợp quy, hợp chuẩn.
 3. Mẫu nhãn sản phẩm đã được phê duyệt.
 4. Chương trình tổ chức ghi rõ nội dung báo cáo, thời gian và địa điểm tổ chức.
 5. Nội dung, tài liệu trình bày.
 6. Nội dung tài liệu phát cho đại biểu tham dự.
 7. Họ tên, chức danh khoa học và trình độ chuyên môn của báo cáo viên.

 

3. Quảng cáo trên internet, truyền thanh, truyền hình

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty đăng ký quảng cáo.
 2. Hồ sơ công bố hợp quy, hợp chuẩn.
 3. Mẫu nhãn sản phẩm đã được phê duyệt.
 4. File nội dung quảng cáo dự kiến.
 5. Kịch bản dự kiến quảng cáo.