Bảng giá 2

Bảng giá công bố chất lượng thực phẩm - nguyên liệu thực phẩm trong nước

Bảng giá công bố chất lượng thực phẩm - nguyên liệu thực phẩm trong nước và nhập khẩu