Tư vấn chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

Tư vấn chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

Hiện nay, việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần được thực hiện theo Quyết định 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.