Dịch vụ kiểm nghiệm nông sản

Dịch vụ kiểm nghiệm nông sản

Luật Khánh Dương cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm tại phòng thí nghiệm nhằm hỗ trợ việc kiểm tra chất lượng các sản phẩm nông sản và hỗ trợ quá trình kiểm tra chất lượng của sản phẩm trong quy trình giám định hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.