Quy chuẩn kỹ thuật về phụ gia thực phẩm

 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM

 

Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.

Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng.

Dưới đây là bảng tổng hợp các quy chuẩn kỹ thuật về phụ gia thực phẩm:

 

   

STT

Số/ kí hiệu

Cơ quan ban hành

Ngày ban hành

Trích yếu

1

 34/2011/TT-BYT

Bộ Y tế

13/01/2011

QCVN 4-23: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Nhóm chất tạo bọt

2

QCVN 4-22:2010/BYT

Bộ Y tế

13/01/2011

QCVN 4-22: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Nhóm chất nhũ hóa.

3

QCVN 4-21:2010/BYT

Bộ Y tế

13/01/2011

QCVN 4-21: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Nhóm chất làm dày.

4

 QCVN 4-20:2010/BYT

Bộ Y tế

13/01//2011

QCVN 4-20: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Nhóm chất làm bóng.

5

QCVN 4-19:2010/BYT

Bộ Y tế

13/01/2011QCVN

4-19: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Enzym

6

QCVN 4-18:2010/BYT

Bộ Y tế

13/01/2011

QCVN 4-18: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Nhóm chế phẩm tinh bột.Điểm neo

7

01/2011/TT-BYT

Bộ Y tế

 13/01/2011

Thông tư số 01/2011/TT-BYT ngày 13/01/2011 ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm

8

 QCVN 4-17:2010/BYT

Bộ Y tế

20/05/2010

QCVN 4-17: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất khí đẩy.

9

QCVN 4-16:2010/BYT

Bộ Y tế

20/05/2010

 QCVN 4-16: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất độn.

10

QCVN 4-15:2010/BYT

Bộ Y tế

20/05/2010

QCVN 4-15: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất xử lý bột.

11

QCVN 4-14:2010/BYT

Bộ Y tế

22/12/2010

QCVN 4-14: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất tạo phức kim loại.

12

QCVN 4-14:2010/BYT

Bộ Y tế

22/12/2010

QCVN 4-13: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất ổn định.

13

QCVN 4-12:2010/BYT

Bộ Y tế

22/12/2010

QCVN 4-12: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất bảo quản.

14

44/2010/TT-BYT

Bộ Y tế

22/12/2010

Thông tư số 44/2010/TT-BYT ngày 22/12/2010 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm (ban hành 06 QCVN từ QCVN 4-12: 2010/BYT đến QCVN 4-17:2010/BYT)

15

QCVN 4-11:2010/BYT

Bộ Y tế

20/05/2010

QCVN 4-11: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất điều chỉnh độ acid.

16

28/2010/TT-BYT

Bộ Y tế

20/05/2010

Thông tư số 28/2010/TT-BYT ngày 20/5/2010 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất điều chỉnh độ acid.

17

CVN 4-10:2010/BYT

Bộ Y tế

20/05/2010

QCVN 4-10: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Phẩm màu.

18

27/2010/TT-BYT

Bộ Y tế

20/05/2010

Thông tư số 27/2010/TT-BYT ngày 20/5/2010 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Phẩm màu.

19

QCVN 4-9:2010/BYT

Bộ Y tế

20/05/2010

QCVN 4-9: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất làm rắn chắc.

20

26/2010/TT-BYT

Bộ Y tế

20/05/2010

Thông tư số 26/2010/TT-BYT ngày 20/5/2010 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất làm rắn chắc.

21

QCVN 4-8:2010

Bộ Y tế

20/05/2010

QCVN 4-8: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất ngọt tổng hợp.

22

25/2010/TT-BYT

Bộ Y tế

20/05/2010

Thông tư số 25/2010/TT-BYT ngày 20/5/2010 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất ngọt tổng hợp.

23

QCVN 4-7:2010/BYT

Bộ Y tế

20/05/2010

QCVN 4-7: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo bọt.

24

24/2010/TT-BYT

Bộ Y tế

20/05/2010

Thông tư số 24/2010/TT-BYT ngày 20/5/2010 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất chống tạo bọt.

25

QCVN 4-6:2010/BYT

Bộ Y tế

20/05/2010

QCVN 4-6: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất chống oxy hoá.

26

23/2010/TT-BYT

Bộ Y tế

20/05/2010

Thông tư số 23/2010/TT-BYT ngày 20/5/2010 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất chống oxy hoá.

27

QCVN 4-5:2010/BYT

Bộ Y tế

20/05/2010

QCVN 4-5: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất giữ màu.

28

22/2010/TT-BYT

Bộ Y tế

20/05/2010

Thông tư số 22/2010/TT-BYT ngày 20/5/2010 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất giữ màu.

29

QCVN 4-4:2010/BYT

Bộ Y tế

20/05/2010

QCVN 4-4: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất chống đông vón.

30

21/2010/TT-BYT

Bộ Y tế

20/05/2010

Thông tư số 21/2010/TT-BYT ngày 20/5/2010 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất chống đông vón.

31

QCVN 4-3:2010/BYT

Bộ Y tế

20/05/2010

QCVN 4-3: 2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm – Chất tạo xốp.