Tư vấn về đăng ký hóa chất, chế phẩm gia dụng và y tế

Tư vấn về đăng ký hóa chất, chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

Luật Khánh Dương là đơn vị chuyên nghiệp trong tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.