CÔNG BỐ PHỤ GIA THỰC PHẨM

Tư vấn về công bố phụ gia thực phẩm

Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm. Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm phải xin giấy phép công bố hợp quy/ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do Cục an toàn thực phẩm cấp trước khi lưu thông trên thị trường. Luật Khánh Dương là đơn vị...

Công bố phụ gia thực phẩm sản xuất trong nước

Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm sản xuất trong nước phải đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm. Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm phải xin giấy phép Công bố hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do Cục an toàn thực phẩm cấp trước khi lưu thông trên thị trường. Luật Khánh Dương là đơn vị chuyên tư vấn và thực hiện dịch vụ về xin cấp Điểm neoGiấy chứng nhận hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm các loại Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm sản xuất trong nước với phương châm: Chuyên nghiệp – Nhanh chóng – Chính xác.

Công bố phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm nhập khẩu

Luật Khánh Dương là đơn vị chuyên tư vấn và thực hiện dịch vụ về xin cấp Điểm neoGiấy chứng nhận hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm các loại Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm nhập khẩu với phương châm: Chuyên nghiệp – Nhanh chóng – Chính xác.

Quy chuẩn kỹ thuật về phụ gia thực phẩm

Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng.

Những quy định với phụ gia thực phẩm

Phụ gia thực phẩm là chất được chủ định đưa vào thực phẩm trong quá trình sản xuất, có hoặc không có giá trị dinh dưỡng, nhằm giữ hoặc cải thiện đặc tính của thực phẩm.

Tư vấn cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với phụ gia thực phẩm

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm là điều kiện bắt buộc phải có khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm. Thủ tục và trình tự xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Bộ Y tế quản lý được thực hiện theo Thông tư 26/2012/TT-BYT ban hành ngày 30/11/2012 quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong đó phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.