Tư vấn cấp Giấy chứng nhận ATTP đối với phụ gia thực phẩm

Tư vấn cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với phụ gia thực phẩm

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm là điều kiện bắt buộc phải có khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm. Thủ tục và trình tự xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Bộ Y tế quản lý được thực hiện theo Thông tư 26/2012/TT-BYT ban hành ngày 30/11/2012 quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong đó phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.
Map
Hotline
0986 708 677