Đăng Ký Mã Số Vạch

Dịch vụ tư vấn đăng ký số mã vạch

Mã số mã vạch của hàng hoá bao gồm hai phần: mã số của hàng hoá và mã vạch là phần thể hiện mã số bằng vạch để cho máy đọc.