Tư vấn thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại Việt Nam

Tư vấn thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn thành lập chi nhánh văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam bao gồm; Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh/ VPĐD. Tư vấn phương thức hoạt động. Tư vấn quyền và nghĩa vụ của Trưởng chi nhánh/ VPĐD và các chức danh quản lý khác.