Tư vấn thủ tục giải thể công ty

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, vì một số yếu tố khách quan, doanh nghiệp mong muốn giải thể doanh nghiệp đang họat động. Một khi đã có quyết định, việc tiến hành giải thể phải được thực hiện càng nhanh càng tốt để tránh các khoản thuế và các nghĩa vụ phát sinh thêm. Trong các bước tiến hành, việc quyết toán với cơ quan thuế là bước mất thời gian nhiều nhất và khó khăn nhất.