An toàn thực phẩm do Bộ Công Thương

Tư vấn cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do Bộ Công Thương quản lý

Luật Khánh Dương triển khai việc tư vấn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Bộ Công Thương quản lý, An toàn thực phẩm do Bộ Công Thương quản lý được phân cấp thẩm quyền quản lý và cấp phép...

Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP Bộ Công Thương quản lý

Tùy theo ngành nghề kinh doanh của Doanh nghiệp, Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do Bộ Công Thương quản lý phân cấp thẩm quyền cho Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương.