An toàn thực phẩm do Bộ Y Tế quản lý

Tư vấn cấp Giấy chứng nhận ATTP do Bộ Y tế quản lý

Căn cứ theo Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày ngày 30 tháng 11 năm 2012 do Bộ Y tế ban hành, Luật Khánh Dương triển khai việc tư vấn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Bộ Y tế quản lý, An toàn thực phẩm do Bộ Y tế quản lý được phân cấp thẩm quyền quản lý và cấp phép như sau...

Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do Bộ Y tế quản lý

Tùy theo ngành nghề kinh doanh của Doanh nghiệp, Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do Bộ Y Tế quản lý phân cấp thẩm quyền cho Cục An toàn thực phẩm hoặc Chi Cục An toàn thực phẩm.
Map
Hotline
0986 708 677