Tư vấn cấp GMP Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Tư vấn cấp GMP Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Đầu năm 2018, Chính phủ vừa ban hành thêm Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm vào ngày 02/02/2018, với quy định đáng chú ý sau: “Từ ngày 01/07/2019, các tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP)”.