3. Cấp, đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tại Cục ATTP