5. Cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm