Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Download
1 NĐ 115/2018/NĐ-CP Nghị định 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm 04/09/2018 Nghị định 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
2 TT 219/2016/TT-BTC Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm An toàn thực phẩm 14/11/2016 Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
3 NĐ 74/2018/NĐ-CP Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa An toàn thực phẩm 15/05/2018 Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
4 43/2014/TT-BYT Thông tư 43/2014/TT-BYT, Quy định về quản lý thực phẩm chức năng An toàn thực phẩm 24/11/2014 Thông tư 43/2014/TT-BYT, Quy định về quản lý thực phẩm chức năng
5 55/2010/QH12 Luật An toàn thực phẩm An toàn thực phẩm 17/06/2010 Luật An toàn thực phẩm
6 68/2014/QH13 Luật Doanh nghiệp Hoạt động của Doanh nghiệp 21/11/2014 Luật Doanh nghiệp
7 16/2012/QH13 Luật Quảng cáo Hoạt động quảng cáo 21/06/2012 Luật Quảng cáo
8 68/2006/QH11 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẫn kỹ thuật Các hoạt động liên quan đến tiêu chuẩn và quy chuẫn kỹ thuật tại Việt Nam 29/06/2006 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẫn kỹ thuật
9 181/2013/NĐ-CP Nghị định 181/2013 hướng dẫn Luật Quảng cáo Quảng cáo 14/11/2013 Nghị định 181/2013 hướng dẫn Luật Quảng cáo
10 89/2006/NĐ-CP Nghị định 89/2006 về nhãn hàng hóa Nhãn hàng hóa 30/08/2006 Nghị định 89/2006 về nhãn hàng hóa